Friday, 27 July 2012

True Arts Come True HeartS


HeartS...
kenapa S tu besar ?

S=Semua=Us=Kita Semua..

Ya!datang dari HATI kite Semua..

tgok ramai shbat2 DomerS yg haibat2 blake dlm Seni nie,nak share sket dgn korang nie...


"Bila kita dianugerahi menjadi seniman yang memiliki kehormat-an dan kemampuan, maka dapatmengubah seni menjadi faktor pembina bukan perusak, serta pembangkit perasaan mulia bukan selera rendah!"

dipetik dri buku "Bagaimana Menyentuh Hati" oleh Abbas bin Hasan As-Sisi

*true art come from true heart ♥
*Dentist is all about esthetics yakni Arts
*but i think Medico is all about Arts too
*and again i think,life is all about artS,about uS...Science..[huh ?]

...

see more
___________________________________________________________________________

...

and read more
___________________________________________________________________________

Sikap Islam dan Para Da’i terhadap Fenomena Budaya Modern


Islam adalah agama abadi, sementara kehidupan tidak terikat dengan satu bentuk dan cenderung membosan-kan serta membuat manusia mencari kompensasinya.Kehidupan bukanlah suatu kejumudan (kebekuan), akan tetapi suatu pembaharuan ruhiah dan perasaan.

Aktiviti dakwah kepada seluruh kalangan manusia, —dengan berbagai latarbelakang agama dan keperca-yaan, warna kulit, maupun tanah airnya— mengandung kennduan yang suci dan kreativitas seni yang halus guna membangun peradaban dan menghibur masyarakat tanpa berlebihan (secara seimbang).

Dakwah kita telah membuka dan menerima pema-haman-pemahaman berharga seperti ini, sebagaimana tertuang dalam rasail Hasan Al-Banna, "Ikhwanul Muslimin memanfaatkan semua cara massa media modern, seperti media cetak,radio, dan teater/drama."

Tahun 1947 Ikhwan pernah menampilkan drama yang disiarkan langsung lewat beberapa radio, karya Ustaz Abdurrahman Al-Banna.BahkanImam Hasan Al-Banna hadir menyaksikannya.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh (tidak haram) kecuah ada dalil yang pasti." Tetapi kenyataannya masih ada sekelompok orang yang berpikiran sempit, mereka sangat menyukai yang haram.Manhaj mereka dalam menghukumi sesuatu bertentangan dengan manhaj Nabi Muhammad saw.

Kerana, Nabi saw. apabila ditawan dua perkara, pasti akan memilih yang lebih mudah selagi bukan dosa. Beliau bersabda dalam hal ini, "Kalian jangan mempersulit diri kerana kalian akan dipersulit. Sungguh suatu kaum yang mempersulit diri, telah dipersulit. Itulah sisa-sisa mereka yang berada di biara-biara dan gereja gereja,mereka menciptakan rahbaniyah (kerahiban), mereka tidak beristri, tidak bersuami, dan mengurung diri dalam biara, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka!"

Telah beredar peradaban modern seperti radio, television, dan berbagai mediabudaya dan hiburan secara merata. Media-media ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang disiarkan. Tetapi yang bertanggungjawab adalah para sutradara, penyanyi, dan produsernya, kerana merekalah yang menyuguhkan tayangan yang tidak ada manfaatnya, bahkan berbahaya itu.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali telah menegaskan bahawa beliau tidak memerangi nyanyian,musik, dan hiburan, tetapi yang menyakitkan beliau adalah kenya-taan bahawa hanya ingin sedikit kerj a tetapi banyak bernyanyi.

Lebih lanjut beliau mengatakan,

"Nyanyian adalah sebuah ungkapan, yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk.Siapa saja yang bernyanyi dan mendengarkan nyanyian yang bermakna positif
dan bernada indah, maka tidak berdosa. Kami hanya mela-rang nyanyian dengan syairyang berselera rendah dan jorok. Kerana tidak ada satu pun hadith shahih yangmelarang nyanyian."

[seperti yg telah diterangkan dalam PERTAMA oleh pembentangan USTAZ ANHAR OPIR]

Memang ada sebahagian ulama yang berhujah pada firman Allah,

"Dan diantara manusia (ada) orang yang memperguna-kan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokkan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepada-nya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka berikabar gembiralah dia dengan adzab yangpedih." (Luqman: 6-7)

Pendapat ulama tersebut ditentang oleh Syaikh Al-Ghazali, dengan berpendapat bahawa siapa saja yang mempergunakan perkataan baik, yang berguna atau tidak untuk kepentingan seperti tersebut dalam ayat tadi (untuk menyesatkan) jelas pantas mendapat adzab.Bagi sebahagian orang yang ingin melemaskan urat-uratnya yang tegang kerana letih dengan mendengarkan suara merdu dan nada indah, tidak ada kaitannya dengan ayat tersebut. Lebih jauh Syaikh Al-Ghazali mengata-kan,

"Bila nyayian dibarengi dengan hal-hal haram, maka itu yang dilarang. Tetapi bila tidak, maka tidak masalah.Musik dan nyanyian itu sama, kerana Rasul pernah men-dengar suara rebana dan seruling tanpa merasa tabu. Memang benar bahawa lagu berbeda-beda pengaruhnya terhadap jiwa. Oleh kerananya, yang perlu ditentang adalah suara kebanci-bancian dan syair-syair yang vulgar dan cair (jorok)!"

Terakhir Syaikh Muhammad Al-Ghazali menegas-kan bahawa umat Islam sangat memperlukan banyak keseriusan dan sedikit hiburan, seraya berkata,

"Bila kita dianugerahi menjadi seniman yang memiliki kehormat-an dan kemampuan, maka dapat mengubah seni menjadi faktor pembina bukan perusak, serta pembangkit perasaan mulia bukan selera rendah!"

Pada saat ini, saat muncul gerakan perlawanan Pales-tina, "Organisasi Islam HAMAS" menentang pendu-dukan Yahudi, banyak bermunculan nasyid-nasyid islami yang patriotik.

Di antara nasyid yang terkenal adalah nasyid "Abu Ratib" dan"Abu Mazin". Ini berada bersama puluhan nasyid yang beredar di Mesir dan Jordan.Sampai sekarang nasyid-nasyid islami tersebut memiliki pengaruh yang dalam di hati pemuda muslim di mana saja. Kerana suara dan nada yang indah akan bergema dihati seluruh kaum muslimin.

wallahu'alam~

m/s:100kiatmemikatobjekda'wah
biroideadanmaterialkremmpmmj
disinergikanbersamaahliahlidomerS


p/s:perkongsian sisipan yg saya kongsikan di group KRem Jordan+Group DOME,moga mndapat manfaat bersama ~

No comments: